Vol. 2 No. 2 (2018): American Journal of Translational Medicine
American Journal of Translational Medicine

American Journal of Translational Medicine (ISSN 2474 -7378 for print, ISSN 2474-7386 for online) is a peer-reviewed biomedical journal publishing articles focusing on information derived from human experimentation so as to optimize the communication between basic and clinical science. The journal is published by Hawaii Gangze Inc. in Honolulu, Hawaii, USA since 2017.

Articles

GuoQing Liang, JianHui Li, YaDong Li, QianXi Zhu, Jianming Sun, Liang Chen, ZhiMing Xu, JuFen Zheng, RuiHao Xu, XianWei Zhou, ShuChen Zhang, JunBiao Zheng, XiaoHua Yu
59-67
Serum sex hormone-binding globulin and bioavailable testosterone are associated with symptomatic late-onset hypogonadism complicated with erectile dysfunction in aging males: a community-based study
PDF
Hui Cao, Xiaoxuan Xu, Xiaojun Xiao, Defeng Cai, Zhuanggui Chen, Gang Chang, Kang Kang, Pingchang Yang, Zhigang Liu, Lixin Xia
68-76
Mango chitinase is a major allergen in Chinese pediatric patients
PDF
Jufen Zheng, Yao Yuan, Jianan Tang, Miao Liu, Bin Wu, Xing Feng, Jianhui Li, Liang Chen, Yi-hua Gu, Hui-juan Shi
77-85
Effects of a microbial-derived natural product, KB-120, on men with asthenospermia
PDF
Yijie Li, Miaoshuang Wu, Weiping Zhu, Lin Huang, Qing-An Zeng, and Hongjun Jin
86-95
Are prophylactic antibiotics necessary prior to thyroid and parathyroid surgery for the prevention of surgical site infection? A systematic review and meta-analysis
PDF
Baosan Han, Liting Lai, Ruiguang Chen
96-110
Serum TNFα level is associated with prognosis of Breast cancer patients
PDF